Vintage Green Co-Housing Project

Gweledigaeth

Rydyn ni'n creu cymuned cydgartrefi ble all pobl fwynhau cydfyw mewn ffordd bositif, gweithgar a chyfranogol, gan barchu amrywioldeb ei gilydd a chael cyn lleied â phosib o effaith ar y blaned.

Cenhadaeth

Datblygu eco-gymuned gydgartrefi yng Ngorllewin Cymru, sy'n cynnwys cartrefi fforddiadwy isel eu heffaith.

Adeiladu cymuned glos, gefnogol gydag ymagwedd bositif at fyw mewn ffordd sy'n pontio'r cenedlaethau, gyda chyfuniad da o bobl ar gamau gwahanol yn eu bywydau, a phob oed yn chwarae rhan weithgar wrth greu'r gymuned a rheoli'r gymuned.

O leiaf traean o'r bobl dros 50, a gwelwn y prosiect hwn fel enghraifft dda o sut i fyw'n bositif, meithrin perthnasoedd da ar draws y cenedlaethau a helpu pobl hŷn i fyw bywyd gweithgar wrth fynd yn hŷn.

Creu diwylliant ble rhoddir sylw i les emosiynol, corfforol, seicolegol ac ysbrydol, gan ein bod yn credu bod gofalu am y ddaear a gofalu am bobl yn rhan hanfodol o fywyd y gymuned.

Er mwyn cyfoethogi'r gofal i'n pobl, byddwn yn gweithredu system gyfathrebu agored a thryloyw, gan ddefnyddio'r model Cyfathrebu Heb Drais, a dulliau o benderfynu trwy gonsensws. Caiff pob aelod hyfforddiant yn y ddau faes.

Mabwysiadu ffyrdd cynaliadwy o fyw, h.y. ailgylchu adnoddau a'u rhannu, ac edrych ar ffyrdd positif o ddelio gyda gwastraff, boed hynny'n wastraff dynol neu'n wastraff masnachol.

Mabwysiadu strwythur cyfreithiol sy'n galluogi pobl i brynu aneddiadau neu eu rhentu.

Fe fydd 20 neu fwy o unedau aelwydydd unigol yn ogystal â thŷ cyffredin mawr i'w rannu. Caiff pob unigolyn neu deulu ofod syml a phreifat i fyw ynddo, gydag un i dair ystafell wely, a chânt rannu tŷ cyffredin mawr.

Bydd aelodau'n rhan o'r gwaith cynllunio ac adeiladu, mewn partneriaeth â phenseiri a datblygwyr, gyda'r nod o sicrhau adeiladau isel eu heffaith a fydd yn caniatáu cynaliadwyedd ecolegol ym mhob agwedd ar fywyd bob dydd.

Byddwn yn datblygu cysylltiadau cryf o fewn y gymuned leol.

Nod

Bydd y safle ar gyrion tref neu bentref, gyda chysylltiadau da at drafnidiaeth gyhoeddus ac amwynderau lleol, yn ogystal â mynediad at gefn gwlad.

Bydd yr adeiladau'n fforddiadwy ac yn gadarn yn amgylcheddol, ac yn defnyddio cyn lleied o ynni â phosib – wedi'u hinswleiddio'n dda ac, yn ddelfrydol, yn wynebu'r de er mwyn sicrhau buddion solar; ar safle sydd o leiaf un erw a hanner.

Anelwn at sicrhau bod y safle cyfan yn hygyrch (a allai gynnwys lifftiau) er mwyn i bobl ag amrywiaeth o ableddau/anableddau allu byw yno.

Bydd gan y gymuned gynllun rhannu ceir er mwyn sicrhau bod cyn lleied â phosib o geir ar dir y prosiect, gydag ardal ar wahân i barcio ceir fel nad oes unrhyw gerbydau ar y prif safle.

Caiff ardaloedd cymunol y prosiect eu cynllunio i sicrhau cymaint â phosib o gyfleoedd i bobl gymdeithasu'n anffurfiol.

Bydd gennym ardal gymunol ar gyfer tyfu llysiau organig gan ddefnyddio egwyddorion cynaliadwy a hunangynhaliol.

Unedau Unigol

Mae pob uned yn debygol o gael 1-3 ystafell wely, lolfa, ardal ar gyfer coginio ac ystafell ymolchi. Byddant yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio defnyddiau sy'n wydn yn amgylcheddol, ac yn cael eu hinswleiddio'n dda i gadw unrhyw gostau tanwydd parhaus i leiafswm.

Y tŷ cyffredin

Bydd y tŷ cyffredin yn cynnwys y cyfleusterau canlynol:-

  • Cegin
  • Ystafell fwyta gyda lle i'r holl drigolion fwyta gyda'i gilydd
  • Cyfleusterau golchi dillad
  • Ystafelloedd ar gyfer gwesteion
  • Gofod mawr ar gyfer dawnsio, canu, yoga ayb. a chynnal gweithdai i bobl o'r gymuned ehangach
  • Gweithdy offer
  • Ystafell grefftau arbennig, os oes digon o le

Gweithgareddau ar y cyd

Byddwn yn cynnal nifer o weithgareddau gyda'n gilydd, a fydd yn cynnwys y canlynol:-

  • Prydau bwyd cymunol i lysfwytawyr 3-4 gwaith yr wythnos (gydag opsiwn fegan hefyd ar gael), a phawb yn cymryd eu tro i goginio ar gyfer y grŵp
  • Nifer o oriau penodol y flwyddyn ar gyfer gwaith cymunedol, i'w gytuno, h.y. yn y tŷ cyffredin, yr ardd, gweinyddu ayb.
  • Cymryd rhan mewn diwrnodau rhannu gwaith